2022 இல் தமிழில் முதலீடு செய்ய சிறந்த 10 சிறந்த Metaverse Crypto நாணயங்கள்

10 Best Metaverse Crypto Coins To Invest In 2022

உண்மையில், 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், மெட்டாவர்ஸ் கிரிப்டோ நாணயங்கள் அதிக செயல்திறன் கொண்ட கிரிப்டோகரன்சிகளில் ஒன்றாக இருந்தது. அவர்களில் சிலர் ஒரே வருடத்தில் 10,000% வரை லாபம் ஈட்டினர். Metaverse சுற்றி பல நம்பிக்கையான எதிர்பார்ப்புகளுடன், Metaverse நாணயங்கள் இந்த ஆண்டு சந்தையை வெல்லும் என்று நம்புவதற்கு எல்லா காரணங்களும் உள்ளன. உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒன்றான Facebook, மெட்டாவேர்ஸில் பெரிய அளவில் பந்தயம் கட்டும் அளவுக்கு மெட்டாவேர்ஸின் சலசலப்பு அதிகமாக உள்ளது, அதன் […]

Top 5 Gaming And Metaverse Crypto Coins to Watch Out In 2022

Top 5 Gaming And Metaverse Crypto Coins in 2022

Interested in Metaverse Crypto Coins !!! Metaverse is a technology that aims to be the bridge between reality and virtual worlds, expected to grow at a rapid pace in the coming days. As per market data, In 2022, the global metaverse market is expected to rise to $47.48 billion US dollars. Many individuals were exposed to […]

10 Best Metaverse Crypto Coins To Invest In 2022

10 Best Metaverse Crypto Coins To Invest In 2022

Indeed, by the end of 2021, Metaverse crypto coins had been among the highest performing cryptocurrencies. Some of them produced profits of up to 10,000% in a single year. With so many optimistic expectations around the Metaverse, there is every reason to believe that Metaverse coins will beat the market this year. The buzz of […]

What is Metaverse Land? How to Buy land In Metaverse?

what is metaverse land

A few years ago, investing in virtual land and real estate sounded absurd. Today’s tale is somewhat different. You can already acquire metaverse land slots in digital worlds such as Decentraland (MANA), and with the metaverse on the horizon, investors are flocking in. The metaverse is a virtual land that exists as a virtual portion […]

Limoverse: Earn with your Personal Fitness Data and Workouts on The Blockchain

Limoverse earn for your fitness and health

The theme of the future has always been central to Metaverse. Limoverse is a Metaverse where people may live, interact, heal, and recuperate while still contributing to the world beyond the metaverse. It’s become a buzzword in the business, with corporations like Facebook emphasizing it. For years, the founder, Sajeev Nair, has claimed that Metaverse […]

Limoverse:  A New Blockchain-Based Metaverse for Health Lovers

Limoverse - A blockchain based metaverse platform for health lovers

Ever wonder about consulting a doctor in virtual reality while sitting at home. Limoverse is one such platform with provides a metaverse space for the users based on blockchain where you can consult your issues with health experts all in virtual reality and earn daily. Health is wealth is an old adage, even after knowing […]

What is Blockchain Gaming? The Future of Online Gaming

What is Blockchain Gaming

Blockchain gaming seems complicated to you? Wanted to learn what is blockchain gaming and how it can become the next future of online gaming. Well, you have come to the right place. In the last 10 years, the gaming industry has changed drastically. It grew from a niche market to a $117+ billion-dollar industry, and […]

FC Barcelona Enters the Metaverse and NFT Space – Crypto News

FC Barcelona Enters the Metaverse and NFT Space - Crypto News

A soccer club with an enormous fan following across the globe, FC Barcelona has announced to reap the benefits of increasing metaverse and NFT in the cryptocurrency industry. The President of the club, Joan Laporta, explained how the metaverse and NFT would bring more attention worldwide. FC Barcelona Explores NFT, Metaverse Sector A soccer team […]

World’s First Web 3.0 School Launches NFT Marketplace, Metaverse

World's First Web 3.0 School Launches NFT Marketplace, Metaverse

21K School, the world’s first Web 3.0 school, has launched its NFT Marketplace and Metaverse and Web 3.0 for their K12 kids worldwide. The innovative 21K School founders have taken their deep passion for technology and adopted it long-term. Students will be motivated to use technology to boost their learning experiences, transforming virtual learning from […]

Tech Mahindra to Recruit, Train 1,000 Individuals for the TechMVerse

Tech Mahindra to Recruit, Train 1000 Individuals for the TechMVerse

According to a press statement, Tech Mahindra, a technology business, announced Monday the debut of TechMVerse, the metaverse universe, with the introduction of TechMVerse, a technique to give engaging and immersive experiences in the virtual 3D world. Tech Mahindra Enters the Metaverse ‘TechMVerse’ ; Bitcoin Falls Tech Mahindra stated in a statement: “With an aim […]